拼音
fú,
笔画
10
部首
五笔
iebg
结构
左右结构
笔顺
点,点,横,撇,点,点,撇,折,竖,横
五行
统一码
U+6D6E

“浮”的笔顺

“浮”字基本解释

基本字义


fú ㄈㄨˊ

 1. 漂在水面上,与“沉”相对:~桥。~力。~标。~萍。~泛。~沉。漂~。~光掠影。
 2. 表面的:~皮儿。~土。~雕。
 3. 空虚,不切实:~夸。~华。
 4. 不沉静,不沉着:轻~。~躁。
 5. 暂时的:~记。~支。
 6. 可移动的:~财。~荡。~吊。~动。
 7. 超过,多余:人~于事。
 8. 呈现,涌现:~现。~想。
 9. 中医指脉搏浮在肌肤表层:~脉。

英语 to float, drift, waft; to exceed; superfluous

法语 frivole,léger,flotter,émerger,surpasser

“浮”字详细解释

详细字义


〈动〉

(1) (形声。从水,孚( fú )声。本义:漂流,漂浮)

(2) 同本义 [float]

浮,氾也。——《说文》

载沉载浮。——《诗·小雅·菁菁者莪》

浮,漂也。浮游也。——《广雅》

乘桴浮于海。——《论语·公冶长》

浮于济漯。——《书·禹贡》

过夏首而西浮兮。——《楚辞·哀郢》

浮天无岸。——《文选·桦·海赋》

皓月千里,浮光跃金。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》

交语速装束,络绎如浮云。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(3) 又如:油浮于水面;浮梗(随水漂浮的残梗);浮蛆(酿酒未熟时,漂浮在酒浆上的泡沫);浮没(漂流淹没);浮月(浮在水面的月影)。也指飘在空中。如:浮香(漂溢的香气);浮气(浮游的云雾);浮踊(飘浮升腾的)

(4) 游水(如挥动手脚或摆动翅鳍或尾巴)推进身体 [swim]

蒙冲斗舰乃以千数,操悉浮以沿江。——《资治通鉴》

(5) 又如:浮涉(乘舟渡水);浮淫(划船游乐);浮舟(行船)

(6) 超过 [exceed]

罪俘于桀。——《书伪泰誓》

康乃甘心鹰犬,搏噬善类,其罪又浮于高拱。——《明史·海瑞传》

(7) 又如:人浮于事;浮征(超额征收);浮冒(虚报;假冒)

(8) 游荡,游手好闲 [idle about]。如:浮沉草野(浪迹山野乡间;四处漂泊);浮客(四处漂泊的人);浮户(流动而无定籍的户口);浮人(到处流浪的人)

(9) 用满杯酒罚人 [punish sb. with a full cup of wine]

使苏子美读之,必浮白曰:“惜乎击之不中!”——《聊斋志异》

(10) 又如:浮白(罚酒;借指满饮)

词性变化

〈形〉

(1) 在表面上 [on the surface;superficial]

耻名之浮于行也。——《礼记·表记》

(2) 又如:浮文套语(不疼不痒的客套话);浮气(非常微弱的气息)

(3) 暂时的 [temporary;provisional]。如:浮支;浮世(世事无定,生命短促);浮铺(地摊。没有固定地点的铺子);浮借(暂借);浮来暂去(刚来就走;来去匆匆)

(4) 轻薄;轻佻 [flighty;frivolous]

教以乐,以疏其秽,而镇其浮。——《国语·楚语》

浮浪书生亦贪利,史笥经箱为盗囊。——梅尧臣《闻进士贩茶》

(5) 又如:粗心浮气;浮逸(轻浮放荡);浮浪(轻薄放荡)

(6) 空虚;无根据。又空虚不实 [hollow;empty;groundless]

有苗时采,则虚而浮。——宋· 沈括《梦溪笔谈》

(7) 又如:浮称(虚名);浮言(没有实际意义的话);浮幻(不切实际的幻想);浮理(捏造的理由);浮文(虚华无实的文章);浮词(虚饰无根据的言辞);浮议(无根据、不足信的言论)

〈名〉

(1) 疏松细碎的土 [loose earth]

壤土之次曰五浮。——《管子》

(2) 通“瓠”( hú)。葫芦 [bottle gourd]

百人抗浮,不若一人挈而趋。——《淮南子》

(3) 通“蜉”。虫名 [worm]

浮游有殷。——《大戴礼·夏小正》

“浮”字康熙字典解释

【巳集上】【水】 浮·康熙筆画:11 ·部外筆画:7

【唐韻】縛牟切【集韻】【韻會】房尤切【正韻】房鳩切,????音罘。【說文】氾也。【論語】乗桴浮於海。

又順流曰浮。【書·禹貢】浮于濟漯。

又濟涉腰瓠曰浮。【淮南子·釋山訓】百人抗浮。【註】浮,瓠也。

又溢也,過也。【禮·坊記】君子與其使食浮于人也,寧使人浮于食。

又先時曰浮。【書·盤庚】鮮以不浮于天時。

又輕也。【楚語】疏其穢而鎭其浮。

又浮浮,氣烝貌。【詩·大雅】烝之浮浮。

又雨雪盛貌。【詩·小雅】雨雪浮浮。

又衆彊貌【詩·大雅】江漢浮浮。

又浮沉,無定之意。【詩·小雅】載沉載浮。

又【小爾雅】浮,罰也。謂罰爵也。【禮·投壷】無偝立,無踰言,若是者浮。

又水名。【水經注】靑河東北,浮水故瀆出焉。

又山名。【山海經】竹山西百二十里曰浮山。

又【廣輿記】廣東高州府城東有浮山。

又羅浮,二山名。【羅浮山記】在增城,博羅二縣境。

又竹名。【戴凱之·竹譜】浮竹亞節,虛軟厚肉。

又石名。【左思·吳都賦】浮石若桴。

又天浮,星名。【甘氏星經】天浮四星,在左旗南北列。主漏刻。

又【莊綽鷄肋編】釣竿之半,繫以荻梗,謂之浮子。

又【甄權脈經】浮爲風爲虛。

又【集韻】普溝切,音桴。漂也。

又【韻補】叶符非切,音肥。【楚辭·遠遊】指炎神而直馳兮,吾將往乎南疑。覽方外之荒忽兮,沛罔象而自浮。

“浮”字汉语字典解释

ㄈㄨˊ

 1. 漂在水上或飘在空中。如:「漂」、「悬」。《诗经·小雅·菁菁》:「泛泛杨舟,载沉载。」唐·陈羽〈喜雪上窦相公〉诗:「千门万户雪花,点点无声落瓦沟。」

 2. 显现。如:「浮现」、「脸上著微笑。」

 3. 超过。如:「人浮于事」。《礼记·坊记》:「故君子与其使食于人也,宁使人浮于食。」

 1. 在水上或空中的。如:「富贵于我如浮云」。《文选·左思·吴都赋》:「陵鲤若兽,石若桴。」

 2. 表面的。如:「浮土」、「浮面」。

 3. 虚而不实的。如:「浮名」、「浮文」。

 4. 轻佻、不沉著。如:「轻」、「心浮气躁」。

ㄈㄡˊ?fóu
 1. (一)?之又音。